Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

wydział oczyszczalni ścieków

Informacje ogólne

Oczyszczalnia Ścieków znajduje się w północnej części miasta Puławy przy ul. Komunalnej 7 Oczyszczalnia powstała w 1978 roku i do dnia dzisiejszego przeszła wielokrotną modernizację i rozbudowę z których ostania zakończyła się w 2002 roku. Oczyszczalnia ścieków została zmodernizowana w celu oczyszczania ścieków dopływających grawitacyjnie z miasta Puławy i gmin sąsiednich. Aktualnie eksploatowana oczyszczalnia pracuje w układzie trzystopniowego mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków, z biologiczną nitryfikacją, denitryfikacją, oraz defosfatacją, wspomaganą, w razie potrzeby, symultanicznym lub końcowym chemicznym strącaniem fosforu.

Technologia

Ścieki dopływają z miasta grawitacyjnie poprzez komorę zasuw, kraty hakowe do głównej pompowni ścieków a stąd do piaskownika przedmuchiwanego o przepływie poziomym. Po oczyszczeniu mechanicznym ścieki trafiają do części biologicznej oczyszczalni składającej się z wydzielonych komór: defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Następnie przepływają dwóch osadników wtórnych , skąd odpływają do kanału zrzutowego ZA „Puławy” S.A., którym odprowadzane są do odbiornika – rzeki Wisły.
Osad powstały podczas oczyszczania ścieków poddawany jest procesowi beztlenowej stabilizacji metanowej prowadzonej w wydzielonych komorach fermentacji. Osad przefermentowany odwadniany jest na prasie taśmowej.
Gaz fermentacyjny powstały w WKF jest odsiarczany i magazynowany w zbiorniku Gaz wykorzystywany jest w kotłowni, oraz w agregatach prądotwórczych z silnikami na biogaz. Ilość odprowadzanych oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Wisły, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
Qd śr = 13 500 m3/d
Qd max = 17 500 m3/d
Qh max = 1 400 m3/h

Produkcja energii elektrycznej i cieplnej

Oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w dwa kotły grzewcze i dwa agregaty prądotwórcze, które wykorzystują biogaz powstający w procesie fermentacji metanowej osadu. Ciepło wyprodukowane z biogazu w 100 % zaspokaja potrzeby oczyszczalni ścieków, natomiast produkcja energii elektrycznej pokrywa około 30 % zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną w ciągu roku. Przedsiębiorstwo posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Energia cieplna i elektryczna uzyskiwana z biogazu zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii.

projekt i realizacja: .e.y.c.