Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

oczyszczanie ścieków

System odbioru i oczyszczania ścieków działa w oparciu o mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków. Oczyszczanie ścieków odbywa się poprzez procesy usuwania związków biogennych oraz fermentację metanową w komorach fermentacyjnych, Powstający w trakcie fermentacji biogaz wykorzystywany jest do celów grzewczych oraz do produkcji energii elektrycznej. Ustabilizowany osad poddawany jest odwodnieniu i dalszym procesom na Instalacji Termicznej Przeróbki Osadów. Obiekt posiada przepustowość 12 650 m3/d,
Oczyszczalnia ścieków nie oddziałuje negatywnie na środowisko.
projekt i realizacja: .e.y.c.