Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

oczyszczanie ścieków

System odbioru i oczyszczania ścieków działa w oparciu o mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków.

Oczyszczanie ścieków odbywa się poprzez procesy usuwania związków biogennych (procesy: nitryfikacji, denitryfikacji i defosfatacji) oraz wspólną fermentację mezofilną w komorach fermentacyjnych osadów ściekowych, osadu nadmiernego i biofrakcji. Powstający w trakcie fermentacji biogaz wykorzystywany jest do celów grzewczych oczyszczalni oraz do produkcji energii elektrycznej. Ustabilizowany osad poddawany jest odwodnieniu. Osady wykorzystywane są jako przekładki technologiczne na składowisku odpadów oraz do rekultywacji terenów.

Obiekt posiada przepustowość 17 500 m3/d, jest sterowany w oparciu o rozproszone sterowniki i wizualizowany na centralnej sterowni.

Oczyszczalnia ścieków nie oddziałuje negatywnie na środowisko. 
projekt i realizacja: .e.y.c.