Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

ochrona środowiska

Informacje ogólne

Ochrona Środowiska – to całokształt działań, mających na celu racjonalną eksploatację, utrzymanie i ewentualne odnowienie zasobów i bogactw środowiska naturalnego.
Wydarzeniem , które zapoczątkowało racjonalne podejście do spraw tzw. środowiskowych było powstanie - Ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.
Codzienna nasza działalność jest sankcjonowana przepisami prawa z szeroko pojętej dziedziny jaką jest Ochrona Środowiska. Zarówno pobór wód , odprowadzanie jak i oczyszczanie ścieków wymaga uzyskania właściwych w tym zakresie pozwoleń wodnoprawnych. W wyniku prowadzonej przez Nas działalności na terenie aministrowanych przez nas obiektów, a także prac inwestycyjnych polegających na budowie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych powstają odpady, którymi gospodarowanie podlega także ściśle określonym wymogom. Zgodnie z obowiązującym prawem regularnie uiszczamy opłaty z tytuły gospodarczego korzystania ze środowiska.

Pobór wód

MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach prowadzi działalność polegającą na poborze wód zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Przepisami regulującymi pobór wód są ustawy:
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz.U. Nr 239 poz.2019 z późn. zm.)
Ustawy nakładają obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na tzw. szczególne korzystanie z wód w zakresie ich poboru. MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wód z będącego w naszej eksploatacji ujęcia wód podziemnych „Włostowice” (Pobierz plik w formacie pdf).

Pozwolenie to określa:
 • maksymalne ilości pobieranej wody,
 • sposób prowadzenia procesu jej uzdatniania,
 • częstotliwość prowadzenia analizy jakościowej wody,
 • wymagania dotyczące utrzymania stanu technicznego ujęcia wody.

Odprowadzanie ścieków

MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach jako podmiot korzystający ze środowiska prowadzi działalność w zakresie odprowadzenia oraz oczyszczania ścieków powstających na terenie Miasta Puławy oraz Gmin: Puławy i Końskowola. W naszej eksploatacji znajduje się obecnie Komunalna Oczyszczalnia Scieków w Puławach, pracująca jako oczyszczalnia o tzw. podwyższonym usuwaniu biogenów
Na przedsiębiorstwa prowadzace działalność w tym zakresie przepisy prawa nakładają szereg wymagań:
 • uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu oczyszczonych ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków do wód lub do ziemi (Pobierz plik w formacie pdf),
 • utrzymania we właściwym stanie techniczno-eksplopatacyjnym urządzeń służących do oczyszczania ścieków,
 • odprowadzenie do odbiornika oczyszczonych ścieków o parametrach nie przekraczających wartości ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym,
 • prowadzenie analiz jakościowych ścieków dopływających do oczyszczalni oraz ścieków oczyszczonych,
 • monitorowanie jakości wód rzeki będącej odbiornikiem ścieków oczyszczonych,
 • dokonywanie opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska polegającego na wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,
 • przekazywanie uprawnionym organom ochrony środowiska zestawień danych dotyczących pracy oczyszczalni ścieków .
Akty prawne w oparciu o które prowadzona jest działalność w opisanym zakresie:
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz.U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 27 poz. 169).

Gospodarka odpadami

Nasze przedsiębiorstwo prowadzi politykę racjonalnego wykorzystania materiałów i surowców w prowadzonych procesach techniczno-technologicznych, realizując swoje zadania zgodnie z zasadami optymalizacji ,ekonomiki oraz ochrony środowiska. Działania takie mają na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich negatywnego oddziaływanie na środowisko naturalne.
Stosujemy urządzenia,instalacje, przyrządy oraz wyposażenie, które podczas użytkowania powodują powstawanie możliwie najmniejszej ilości odpadów różnego typu.
Powstającym odpadom zapewniamy zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk , a w przypadku, gdy nie można zapewnić odzysku odpadów, zapewniamy ich unieszkodliwienie.
Przekazywanie odpadów dokumentowane jest na kartach przekazania odpadów.
W przypadku zlecenia usługi transportu, podmiotom posiadającym wyłącznie zezwolenia na transport wskazujemy miejsce odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć te odpady.

Postępowanie z odpadami powstającymi w MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach jest zgodne z zasadami określonymi w obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa:
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie wzorów -dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30 poz. 213)
 • Rozporządzenie ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. Nr 101 poz. 686)
W/w. przepisy prawne nałożyły na Naszą firmę jako wytwarzającego odpady obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń w zakresie gospodarowania odpadami, są nimi:
 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w ilości powyżej 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne lub powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych w ciągu roku - dla Oczyszczalni Ścieków w Puławach,
  (Pobierz plik w formacie pdf)
 • Pozwolenie na transport odpadów innych niż niebezpieczne
Dokumenty te ustalają dokładny tok postępowania z wytworzonymi odpadami tzn. sposób oraz miejsca ich magazynowania, unieszkodliwiania i utylizacji.
projekt i realizacja: .e.y.c.