Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

„Modernizacja sieci wodociągowych w Puławach metodą crackingu – etap I" w ulicach Jaworowej, Niemcewicza, Wróblewskiego, Piłsudskiego, Dęblińskiej i Sienkiewicza.

Informujemy, że w miesiącu maju zakończyliśmy roboty budowlane dotyczące modernizacji sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza.
Obecnie trwają prace polegające na wymianie sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w ul. Jaworowej na odcinku od ul. Piaskowej w kierunku ul. Niemcewicza.
Równolegle trwają roboty związane z wymianą sieci wodociągowej w ul. Niemcewicza, Wróblewskiego oraz Dęblińskiej.
Prowadzone działania wiążą się z planowanymi krótkotrwałymi przerwami w dostawie wody, o których z całą pewnością będziemy informować mieszkańców. Krótkotrwałe niedogodności związane z prowadzeniem robót i planowanymi przerwami w dostawie wody w perspektywie zapewnią zminimalizowanie strat spowodowanych przez wycieki oraz poprawę ciągłość dostaw wody, poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii i w konsekwencji nieplanowanych przerw w jej dostawie dla mieszkańców.

Wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.: „Modernizacja sieci wodociągowych w Puławach metodą crackingu – etap II”

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego w wersji edytowalnej

Ogłoszenie o zamówieniu w serwisie Baza Konkurencyjności - Fundusze Europejskie

Dokumentacja projektowa

Przebieg postępowania:

Zmiana treści zapytania ofertowego

Odpowiedź na zapytanie

Unieważnienie postępowania


Zadanie 1: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Filtrowej w Puławach” Zadanie 2: „Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych w ulicy Filtrowej w Puławach”

Ogłoszenie

Specyfikacja

Załącznik nr 2 do specyfikacji

Dokumentacja

Przebieg postępowania

Zmiana treści SIWZ

Odpowiedź na zapytanie

Zmiana terminu składania ofert

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia:
29.01.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 29.01.2018r. o godz. 10.10

Odpowiedź na zapytanie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Sukcesywna dostawa mleka o zawartości tłuszczu 2% w opakowaniach kartonowych lub butelkach o pojemności 1 litr w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb laboratorium

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Przebieg postępowania:

Wyjaśnienie zapytana ofertowego

Wyjaśnienie i zmiana treści zapytana ofertowego

Zmiana ogloszenia i załączniki w wersji edytowalnej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


projekt i realizacja: .e.y.c.