Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Ochrona ujęcia wody

Kontynuując rozpoczętą w czerwcu br. procedurę ustanowienia nowych stref ochronnych ujęć wód podziemnych, wykonano dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej z 1979r., który stanowi integralną część wniosku o ustanowienie nowych stref ochrony ujęć wody. Dodatek został pozytywnie zatwierdzony Decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego, znak RŚ-IV.7431.47.2012.EHK z dnia 23 października 2012r. i stanowi podstawę wystąpienia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o ustanowienie stref ochronnych zgodnych ze stanem prawnym, który będzie obowiązywał po 31.12.2012r.
projekt i realizacja: .e.y.c.