Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Ograniczenie strat i poprawa jakości dostaw wody w m. Puławy”

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26.04.2017 r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" spółka z o.o. w Puławach podpisał z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Marszałków Województwa Lubelskiego Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Ograniczenie strat i poprawa jakości dostaw wody w mieście Puławy".
Podpisana umowa dotyczy wniosku złożonego do konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/15 w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Całkowita przewidywana wartość Projektu wynosi 12 474 574,31 PLN z przyznanym dofinansowaniem w kwocie nieprzekraczającej 6 394 978,45 PLN co stanowi 63,75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
W ramach projektu zrealizowane będą między innymi następujące zadania i zakupy inwestycyjne:
  • wymiana starych awaryjnych sieci wodociągowych z rur azbestocementowych i żeliwnych na nowe rury z polietylenu o łącznej długości około 9 km. Wymianie podlegają również odcinki przyłączy wodociągowych w zakresie pasa drogowego. Prace prowadzone będą w ulicach: Piłsudskiego, Dęblińskiej, Jaworowej, Niemcewicza, Wróblewskiego, Górnej, Kilińskiego, Włostowickiej, Komunalnej, Romów, Słowackiego, Sienkiewicza i Kaniowczyków.
  • zakup sprzętu na potrzeby doposażenia laboratorium Oczyszczalni Ścieków
  • zakup wodomierzy i nowoczesnych nakładek umożliwiających zdalny odczyt wskazań wodomierza.
Rozpoczęcie robót budowlanych przewiduje się na II kwartał 2017 r., natomiast zakończenie na IV kwartał 2019 r.
O przewidywanych pracach i ewentualnych utrudnieniach związanych z pracami budowlanymi będziemy informować Państwa na bieżąco.

ZAINTERESOWANIE INNOWACJAMI NA TARGACH IE Expo w Chinach, Shanghai 4-6 maja 2017

Pragniemy podzielić się z Państwem pozytywną wiadomością z prezentacji Naszej oferty podczas międzynarodowych targów pod nazwą: „Wiodące targi rozwiązań dla technologii ochrony środowiska: woda, odpady, powietrze i gleba - IEexpo 2017", które odbyły się w dniach 4 – 6 maj 2017 r. w Szanghaju (Chiny).

MIĘDZYNARODOWE TARGI W SZANGHAJU, IEEXPO 2017

Z przyjemnością informujemy Państwa, że uczestniczymy w międzynarodowych targach pod nazwą: „Wiodące targi rozwiązań dla technologii ochrony środowiska: woda, odpady, powietrze i gleba - IEexpo 2017", które odbędą się w dniach 4 – 6 maj 2017 r. w Szanghaju (Chiny).

Czytaj więcej...

Informacja o kontroli podłączeń do sieci wodociągowej

Informacja o kontroli podłączeń do sieci wodociągowej na terenie gmin Końskowola i Żyrzyn (Osiny i Wola Osińska).

Czytaj więcej...

RYNKOWY LIDER INNOWACJI 2012-2017 - LIDER 5-LECIA

Z przyjemnością informujemy Państwa, że uzyskaliśmy pozytywną rekomendację ze strony Kapituły Programu RYNKOWY LIDER INNOWACJI 2012-2017 – LIDER 5-LECIA Jakość, Kreatywność, Efektywność i znaleźliśmy się w gronie najbardziej innowacyjnych firm w Polsce.

Czytaj więcej...

projekt i realizacja: .e.y.c.