Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Z.O.W. AGLOMERACJA PUŁAWY

Lubelska Fundacja Rozwoju jako Regionalna Instytucja Finansująca oceniała pozytywnie wniosek rozliczeniowy z realizacji prac wdrożenia systemu Zdalnego Odczytu Wodomierzy (Z.O.W.)

Czytaj więcej...

Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasto Puławy ze środków finansowych, które zostały przewidziane w budżecie miasta na 2016 r.

Czytaj więcej...

Po raz trzeci MPWiK "Wodociągi Puławskie" zostało wyróżnione tytułem "Gazela Biznesu 2015"

"Gazela Biznesu" to tytuł przyznawany przez dziennik "Puls Biznesu" dla najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. W XVI edycji rankingu zajęliśmy 68 miejsce wśród 141 firm wojewodztwa lubelskiego.

Czytaj więcej...

Konferencja poświęcona podsumowaniu realizowanego projektu

       W dniu 09 grudnia 2015 r. w Puławskim Parku Naukowo Technologicznym odbyła się Konferencja poświęcona podsumowaniu realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach projektu pn. „Międzygminny system wodno ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Czytaj więcej...

Aktualności

20.06.2018r.
                                                                              OGŁOSZENIE
W związku z brakiem opadów atmosferycznych i występowaniem wysokich temperatur powodujących zwiększony pobór wody, stanowiących potencjalne zagrożenie obniżenia poziomu wód gruntowych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach zwraca się do mieszkańców gminy Końskowola i gmin sąsiednich korzystających z usług Przedsiębiorstwa, o podjęcie działań mających na celu oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej. W szczególności należy ograniczyć korzystanie z wody na cele nie związane z potrzebami sanitarno-bytowymi, np.;
  • cele rekreacyjne, napełnianie basenów,
  • podlewanie, zraszanie trawników i ogrodów warzywnych,
  • mycie pojazdów, fasad budynków.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku dalszego występowania wysokich temperatur, mogą następować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.

20.06.2018r.
                                                                              OGŁOSZENIE
W związku z brakiem opadów atmosferycznych i występowaniem wysokich temperatur powodujących zwiększony pobór wody, stanowiących potencjalne zagrożenie obniżenia poziomu wód gruntowych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach zwraca się do mieszkańców gminy Żyrzyn ( miejscowości Osiny i Wola Osińska) korzystających z usług Przedsiębiorstwa, o podjęcie działań mających na celu oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej. W szczególności należy ograniczyć korzystanie z wody na cele nie związane z potrzebami sanitarno-bytowymi, np.;
  • cele rekreacyjne, napełnianie basenów,
  • podlewanie, zraszanie trawników i ogrodów warzywnych,
  • mycie pojazdów, fasad budynków.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku dalszego występowania wysokich temperatur, mogą następować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.


28.04.2017

Informacja o kontroli podłączeń do sieci wodociągowej


Informacja o kontroli podłączeń do sieci wodociągowej na terenie gmin Końskowola i Żyrzyn (Osiny i Wola Osińska).
ogloszenie o kontroli podcze


21.09.2016r.

Czynne już sieci i podłączenia wod-kan. w Gminach Końskowola i Żyrzyn, zrealizowane w ramach POiIŚ

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do poprawy standardu życia mieszkańców oraz zbliżyła utworzoną aglomerację puławską do aktualnych standardów europejskich. Rozwój obszaru działania Spółki w zakresie równości szans mieszkańców w dostępie do podstawowej infrastruktury technicznej, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, zapewniającą wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej, przeciwdziała procesowi marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich oraz zmniejsza różnice w poziomie dostępu do infrastruktury technicznej pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Nasze działania zostały nagrodzone podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, gromadzącego ponad tysiąc biznesmenów, polityków z Polski i Europy oraz ekspertów i naukowców.

30.03.2015r.

Informacja

dla kontrahentów MPWiK „Wodociągi Puławskie" których nieruchomość wyposażona jest w przydomową pompownię ścieków należącą do Gminy Końskowola. Dotyczy rozliczenia za energię elektryczną zużytą na „przydomowej" pompowni ścieków, zasilanej z prywatnego przyłącza energetycznego.

W celu rozliczenia za zużytą energię elektryczną na wpompowanie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej należy przedłożyć rachunek w MPWiK „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o w Puławach , ul. Skowieszyńska 51. Dodatkowe informacje i wzór rachunku do pobrania w biurze Wydziału Eksploatacji Sieci Gminnych w Końskowoli ul. Pożowska 2A, w godzinach od 8.00 do 14.30.
Wzór rachunku można również pobrać w fomie elektronicznej (Pobierz tutaj).

09.02.2015r.

Mieszkańcy Witowic i Opoki w gminie Końskowola korzystają z naszych usług.


Wybudowanie w 2014 roku nowych sieci i podłączeń kanalizacyjnych, spowodowało wyłączenie z użytkowania zbiorników na nieczystości ciekłe. Eliminowane jest przez to potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych oraz nie zachodzi konieczność przewożenia ścieków taborem asenizacyjnym, co umożliwi odprowadzanie ścieków o lepszej jakości (eliminacja zagniwania ścieków w zbiornikach bezodpływowych) do miejskiej oczyszczalni, zapewniającej wymagany poziom redukcji zanieczyszczeń.

Należy nadmienić, że dla w/w podłączeń udało się uzyskać w 2014 roku bezzwrotną dopłatę z NFOŚiGW dla poszczególnych mieszkańców, zmniejszając tym samym ich wkład własny w budowę przyłączy. Dodatkową korzyścią dla nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej obok przyznanej dopłaty będzie zmniejszenie opłat za odprowadzenie 1m3 ścieków w porównaniu z wywozem zanieczyszczeń płynnych wozem asenizacyjnym.

PIT 8c od MPWiK.

Osoby, które otrzymały w 2014 roku dopłatę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na budowę przyłączy kanalizacyjnych otrzymają informację – PIT 8-C podatkową. Informacja wystawiona przez MPWiK zostanie wysłana i dodatkowo dostarczona drogą elektroniczną do US do końca lutego 2015 roku. Na podstawie art. 20 i art. 42a ustawy o PIT, wystawienie tego typu informacji stosuje się m.in. do wypłacanych alimentów, stypendium, dotacji i dopłat - czyli świadczeń zaliczanych do tzw. przychodów z innych źródeł. Informacje trafią m.in do mieszkańców Opoki i Witowic, którzy w minionym roku uzyskali dopłaty do ceny na realizację przyłącza kanalizacyjnego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Według przepisów informacja PIT-8C za 2014 r. powinna zostać sporządzona i przekazana do podatnika (tj. odbiorcy świadczenia) oraz do urzędu skarbowego do końca lutego. Następnie podatnik ma obowiązek wykazać wartość otrzymanych świadczeń w zeznaniu rocznym. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie wystawionych deklaracji PIT-8C, można uzyskać w MPWiK.

Rozliczono podłączenia kanalizacyjne w Witowicach i Opoce.

Pierwsze podłączenia do nowych sieci kanalizacyjnych zostały odebrane i przekazane do eksploatacji. Rozliczono indywidualnie każde z podłączeń, za rzeczywisty zakres zrealizowanej usługi. Wynagrodzenie kosztorysowe umożliwiło rozliczenie wszystkich zmian w stosunku do zaprojektowanych ilości robót i kształtowały indywidualną cenę końcową każdego z podłączeń. Oznacza to, że ostatecznie niektóre podłączenia mogły kosztować mniej niż pierwotnie kalkulowano – zmniejszenie długości, ilości studzienek rewizyjnych itp., ale również mogły kosztować więcej, gdy zaszła uzasadniona i uzgodniona konieczność zwiększenia w/w zakresu rzeczowego. Podłączenia objęte są trzy letnią gwarancją, a zgłoszenia usterek w okresie gwarancyjnym należy kierować do MPWiK. Ponadto dla zainteresowanych udzielamy odpowiedzi na zapytania w zakresie wysokości faktur i rozliczenia usługi, a w przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości w siedzibie Spółki przy ulicy Skowieszyńskiej 51 p. 107 lub pod numerem telefonu 81 458 68 38.Podłączenia kanalizacyjne w m. Osiny, gm. Żyrzyn.


Mieszkańcy zainteresowani podłączeniem do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Osiny a nieujęci w istniejącym projekcie, lub osoby chcące zmienić trasę podłączenia proszone są o zgłaszanie swoich uwag do Sołtysa m. Osiny Pana Jana Trybuły.

W załączeniu plik z mapami z projektu: „Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Osiny, gm. Żyrzyn"
.
projekt i realizacja: .e.y.c.