Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Informujemy, że w dniu 06 lipca 2017 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.: „Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego (Izabelli - Czartoryskich) oraz modernizacja sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego (Czartoryskich - Zielona) w Puławach" – etap I, realizowanego w ramach projektu pn.: „Ograniczenie strat i poprawa jakości dostaw wody w mieście Puławy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wykonawcą jest Konsorcjum firm: Firma Inżynieryjna ,,DRILL-BUD" Piotr Bobruk, ul. Kilińskiego 1, 23-300 Janów Lubelski - Lider Konsorcjum, MD RENOVA sp. z o.o. sp.k., 24-100 Puławy ul. K.K. Baczyńskiego 13 – Partner Konsorcjum i WOD-GAZ T. i B. Sekita Spółka Jawna, 24-100 Puławy, ul. Składowa 18 – Partner Konsorcjum.

Wartość podpisanej umowy: 928 882,45 zł netto (1 142 525,41 zł brutto).

Informacja o rozpoczęciu modernizacji sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego (Izabelli – Czartoryskich) oraz modernizacji sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego (Czartoryskich - Zielona) w Puławach” – etap I

Informujemy, że w związku z przekazanym w dniu 12.07.2017 r. placem budowy, w sierpniu br. rozpoczną się prace związane z modernizacją sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego. W celu zminimalizowania uciążliwości w komunikacji i ruchu drogowym, większość robót zostanie zrealizowane w technologii bezwykopowej. Roboty będą prowadzone sukcesywnie na wybranych odcinkach oraz przewiduje się, że będą zakończone w październiku bieżącego roku. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego

          Informujemy iż, w związku z ogłoszonym w dniu 07.06.2017 r. konkursem na wybór brokera ubezpieczeniowego dla MPWIK „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach, w wyniku przeprowadzonego dwuetapowego postępowania oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez podmiot działający pod firmą:
MENTOR S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 177-181.
Dziękujemy wszystkim firmom za złożenie ofert i udział w postępowaniu konkursowym.

Informacja o rozpoczęciu bezwykopowej wymiany kanału sanitarnego w ulicach Czartoryskich i Piaskowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piłsudskiego w Puławach

Informujemy, że rozpoczęliśmy bezwykopową wymianę kanału sanitarnego w ulicach Czartoryskich i Piaskowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piłsudskiego w Puławach. W celu zminimalizowania uciążliwości w komunikacji i ruchu drogowym, część prac będzie prowadzona w porze nocnej. Roboty będą prowadzone sukcesywnie na wybranych odcinkach oraz zakończą się w lipcu bieżącego roku.
Mieszkańców prosimy o wyrozumiałość i zapewniamy, że wprowadzona organizacja robót, przyczyni się do skrócenia okresu modernizacji kanału.

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

Organizator konkursu:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy, NIP: 716-000-20-23; REGON: 430533597, Numer KRS 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 29 468 000,00 PLN

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla MPWiK „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach z dnia 06.06.2017 r."

Formularz ofertowy, oświadczenia oferenta i regulamin konkursu są dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.mpwik.pulawy.pl.

Prosimy o nadsyłanie ofert spełniających warunki określone w regulaminie do godz. 12:00 dnia 20.06.2017 r. do siedziby Spółki ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy
projekt i realizacja: .e.y.c.