Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Informacja o rozpoczęciu modernizacji sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego (Izabelli – Czartoryskich) oraz modernizacji sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego (Czartoryskich - Zielona) w Puławach” – etap I

Informujemy, że w związku z przekazanym w dniu 12.07.2017 r. placem budowy, w sierpniu br. rozpoczną się prace związane z modernizacją sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego. W celu zminimalizowania uciążliwości w komunikacji i ruchu drogowym, większość robót zostanie zrealizowane w technologii bezwykopowej. Roboty będą prowadzone sukcesywnie na wybranych odcinkach oraz przewiduje się, że będą zakończone w październiku bieżącego roku. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego

          Informujemy iż, w związku z ogłoszonym w dniu 07.06.2017 r. konkursem na wybór brokera ubezpieczeniowego dla MPWIK „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach, w wyniku przeprowadzonego dwuetapowego postępowania oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez podmiot działający pod firmą:
MENTOR S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 177-181.
Dziękujemy wszystkim firmom za złożenie ofert i udział w postępowaniu konkursowym.

Informacja o rozpoczęciu bezwykopowej wymiany kanału sanitarnego w ulicach Czartoryskich i Piaskowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piłsudskiego w Puławach

Informujemy, że rozpoczęliśmy bezwykopową wymianę kanału sanitarnego w ulicach Czartoryskich i Piaskowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piłsudskiego w Puławach. W celu zminimalizowania uciążliwości w komunikacji i ruchu drogowym, część prac będzie prowadzona w porze nocnej. Roboty będą prowadzone sukcesywnie na wybranych odcinkach oraz zakończą się w lipcu bieżącego roku.
Mieszkańców prosimy o wyrozumiałość i zapewniamy, że wprowadzona organizacja robót, przyczyni się do skrócenia okresu modernizacji kanału.

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

Organizator konkursu:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy, NIP: 716-000-20-23; REGON: 430533597, Numer KRS 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 29 468 000,00 PLN

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla MPWiK „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach z dnia 06.06.2017 r."

Formularz ofertowy, oświadczenia oferenta i regulamin konkursu są dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.mpwik.pulawy.pl.

Prosimy o nadsyłanie ofert spełniających warunki określone w regulaminie do godz. 12:00 dnia 20.06.2017 r. do siedziby Spółki ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Ograniczenie strat i poprawa jakości dostaw wody w m. Puławy”

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26.04.2017 r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" spółka z o.o. w Puławach podpisał z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Marszałków Województwa Lubelskiego Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Ograniczenie strat i poprawa jakości dostaw wody w mieście Puławy".
Podpisana umowa dotyczy wniosku złożonego do konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/15 w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Całkowita przewidywana wartość Projektu wynosi 12 474 574,31 PLN z przyznanym dofinansowaniem w kwocie nieprzekraczającej 6 394 978,45 PLN co stanowi 63,75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
W ramach projektu zrealizowane będą między innymi następujące zadania i zakupy inwestycyjne:
  • wymiana starych awaryjnych sieci wodociągowych z rur azbestocementowych i żeliwnych na nowe rury z polietylenu o łącznej długości około 9 km. Wymianie podlegają również odcinki przyłączy wodociągowych w zakresie pasa drogowego. Prace prowadzone będą w ulicach: Piłsudskiego, Dęblińskiej, Jaworowej, Niemcewicza, Wróblewskiego, Górnej, Kilińskiego, Włostowickiej, Komunalnej, Romów, Słowackiego, Sienkiewicza i Kaniowczyków.
  • zakup sprzętu na potrzeby doposażenia laboratorium Oczyszczalni Ścieków
  • zakup wodomierzy i nowoczesnych nakładek umożliwiających zdalny odczyt wskazań wodomierza.
Rozpoczęcie robót budowlanych przewiduje się na II kwartał 2017 r., natomiast zakończenie na IV kwartał 2019 r.
O przewidywanych pracach i ewentualnych utrudnieniach związanych z pracami budowlanymi będziemy informować Państwa na bieżąco.
projekt i realizacja: .e.y.c.