Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo

            Od jutra tj. 25 maja 2018 r. będzie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5. 2016 r.), zwanego dalej RODO, w związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane:

            Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach przetwarza Państwa dane w związku z realizacją praw i obowiązków wynikających z zawartych umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, realizacji wniosków o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej oraz uzgadniania projektów budowlanych wykonania tych sieci, zlecanych nam do wykonania usług takich jak: np. naprawa i legalizacja wodomierzy, wykonanie analizy wody i ścieków, wynajem sprzętu specjalistycznego i innych oferowanych przez nas usług.

Czytaj więcej...

"Kanalizacja sanitarna w ul. Kilińskiego - Piasecznica" w Puławach - informacja o zakończeniu prac

Informujemy, że w miesiącu kwietniu zakończyły się prace polegające na budowie kanału sanitarnego Ø 250 mm w ul. Kilińskiego na odcinku od istniejącej studni w ul. Kilińskiego w kierunku ul. Piasecznica o długości 77,0 m.
Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe „TEKAM" Spółka z o.o., ul. Norblina 68, 24-100 Puławy.

Mieszkańców znajdujących się w zasięgu nowobudowanej sieci zachęcamy do skorzystania z usług naszego Przedsiębiorstwa-Spółki. Zasady przyłączania do sieci wod-kan wraz z niezbędnymi formularzami znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce „Biuro Obsługi Klienta".

Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Filtrowej

         Informujemy, że w miesiącu kwietniu, bezpośrednio po ustąpieniu warunków zimowych, jako pierwsze zadanie w 2018 roku rozpoczniemy roboty budowlane w zakresie sieci wod.-kan. w ulicy Filtrowej. Zakres robót zawiera rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w niezbędnym fragmencie tej ulicy oraz budowę nowej sieci wodociągowej, a następnie wyłączenie z eksploatacji istniejącego wodociągu w psie drogowym.
         Prowadzenie robót związanych z przełączeniem odbiorców naszych usług z istniejącej do nowej sieci wodociągowej będzie związane z planowanymi krótkotrwałymi przerwami w dostawie wody, o których z całą pewnością będziemy informować mieszkańców. Krótkotrwałe niedogodności związane z prowadzeniem robót i planowanymi przerwami w dostawie wody w perspektywie zapewnią ciągłość dostaw wody, poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii i w konsekwencji nieplanowanych przerw w dostawie wody dla mieszkańców.

„Kanalizacja sanitarna w ul. Kilińskiego - Piasecznica” w Puławach

    Trwają prace polegające na budowie kanału sanitarnego Ø 250 mm w ul. Kilińskiego na odcinku od istniejącej studni w ul. Kilińskiego w kierunku ul. Piasecznica o długości 77,0 m.
    Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe „TEKAM" Spółka z o.o., ul. Norblina 68, 24-100 Puławy.
    Nowy kanał zapewni mieszkańcom możliwość zaprzestania korzystania ze zbiorników na nieczystości ciekłe i umożliwi odbiór ścieków przy pomocy sieci miejskich. Mieszkańców znajdujących się w zasięgu nowobudowanej sieci zachęcamy do skorzystania z usług naszego Przedsiębiorstwa-Spółki. Zasady przyłączania do sieci wod-kan wraz z niezbędnymi formularzami znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce „Biuro Obsługi Klienta".

Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego

            Realizując projekt p.n.: „Ograniczenie strat i poprawa jakości dostaw wody w mieście Puławy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, wyłączyliśmy z eksploatacji wytypowane jako istotne w zapewnieniu ciągłości dostaw wody, odcinki sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego z fragmentami w ulicy Piaskowej i włączeniami w ulicach Księżnej Izabelli, Hugona Kołłątaja i Czartoryskich.

           W nowej lokalizacji została uruchomiona sieć, przez którą realizujemy dostawę wody do odbiorców naszych usług. Instalacja o łącznej długości ok 0,9km została wykonana w 80% w technologii przewiertów oraz w 20% w wykopach otwartych. Bezwykopowa budowa sieci jest uzasadniona społecznie i ekonomicznie. Znaczące ograniczenie odtwarzanych nawierzchni w ternie urządzonym oraz minimalizacja ograniczenia dostępu użytkowników do jezdni
i chodników przyczynia się do zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców miasta. Poprzez realizację projektu wykonaliśmy modernizację części systemu zaopatrzenia w wodę gdzie priorytetem jest ograniczenie strat wody, co ma bezpośrednie przełożenie na niezawodność dostaw i bezpieczeństwo funkcjonowania sieci wodociągowej.
projekt i realizacja: .e.y.c.