Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Podpisano umowę na system ZOW

W dniu 28 sierpnia 2013 roku w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach, została podpisana umowa na wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy, w związku z II Etapem Projektu Nr POIG.01.04.00-06-019/09 POIG.04.01.00-06-019/09 , realizowanym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Informacja o podpisaniu umowy – udzieleniu zamówienia na łączną kwotę
netto: 1 769 428,00 PLN + 23% VAT = 2 176 396,44 PLN brutto
została zamieszczona:
  • na stronie internetowej Zamawiającego;
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;
  • w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Umowa została zawarta z Firmą:

AQUA-TECH Smilewicz, TUZ Spółka Jawna,
ul. Brzeska 1/19, 15-867 Białystok

W wyniku podpisania umowy rozliczone zostaną zakupy i działania z zadań: 3 i 4 II Etapu Projektu, dotyczące wprowadzenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy w oparciu o wypracowany wzorzec wdrożeniowy przedsięwzięcia. W ramach tej umowy nabywane będą wodomierze, moduły radiowo – nadawcze oraz elementy systemowe do systemu zdalnego odczytu wodomierzy głównych dla budownictwa mieszkalnego i dla strefy przemysłowej, czyli dla odbiorców naszych usług (zdalny odczyt ponad 90% wodomierzy). Umowa będzie realizowała zaplanowane w Projekcie działania, dotyczące wdrożenia najnowocześniejszego w skali kraju sposobu odczytu wodomierzy i rozliczeń z klientami naszych usług .
Wysokość wsparcia finansowego z Unii Europejskiej na realizację w/w zakupów i działań, stanowi 50 % kosztów kwalifikujących się do dofinansowania, na zasadach zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu oraz wytycznymi programowymi, co przewiduje się ze będzie stanowiło kwotę 884 714 ,00 PLN.

projekt i realizacja: .e.y.c.