Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

Informacja o realizacji Projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa".
Informujemy, że dla ww. Projektu prowadzone są obecnie następujące działania:
1. Rozliczanie realizacji zadania 1 z II Etapu Projektu tj. zadania pn. „Wdrożenie bazy danych typu GIS i zasad jej współpracy z innymi modułami ZSZITP (stadium 1)". Dnia 12.07.2013 r. został złożony wniosek o płatność do Lubelskiej Fundacji Rozwoju z siedzibą w Lublinie, jako Regionalnej Instytucji Finansującej, reprezentującej Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia, celem rozliczenia kosztów realizacji w/w zadania. Obecnnie czekamy na ocenę wniosku. Przypominamy również, że zadanie zostało zrealizowane w terminie: 01.07.2012-30.06.2013 r. , zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-06-019/09-00 UDA-POIG.04.01.00-06-019/09-00 z dnia 30.12.2010 r. i integralnym Aneksem Nr UDA-POIG.01.04.00-06-019/09-02 UDA-POIG.04.01.00-06-019/09-02 z dnia 30.04.2013 r. do Umowy o dofinansowanie.
 
2. Trwa kontynuacja realizacji zadania 2 z II Etapu Projektu, tj. zadania pn. „Wdrożenie bazy danych typu GIS i zasad jej współpracy z innymi modułami ZSZITP (stadium 2)". Prowadzone są sukcesywne prace wdrożeniowe w zakresie tego zadania, tj. działania parametryzacyjne, sprawdzające, testujące aplikowany zintegrowany system informatyczny zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstwa,  oraz prace rozliczające to zadanie. Czas trwania zadania: 01.02.2013-31.10.2013 r.
3. Przed nami realizacja zadań: 3,4,5,6,9 z II Etapu Projektu w oparciu o współpracę z Wykonawcami wyłonionymi w ramach przeprowadzonych i rozstrzygniętych przetargów nieograniczonych. W następnej kolejności prowadzone będą procedury na realizację zakupów i działań do zadań: 7, 8 i 9 zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym Umowy o dofinansowanie Projektu.
projekt i realizacja: .e.y.c.